Geologi i medierna

Sessioner - tisdag

16 oktober

Programöversikt (pdf)

Abstracts (pdf)

Onsdagens program

 

Invigning

 

10.00-11.20

Efter att Jan Magnusson, SGUs generaldirektör hälsat välkommen inviger näringsminister Annie Lööf (c) den första GeoArena. Historikern Gunnar Wetterberg, Sacos samhällspolitiske chef, håller invigningstalet med rubriken På stabil grund - Sveriges rika historia och framtid. 


Mineralresurser

Dialogmöte om den svenska mineralstrategin 

 

12.30-16.15

Den globala efterfrågan på mineralråvaror är en utmaning för en ansvarsfull och långsiktigt hållbar utvinning och produktion. Sverige har bra geologi och generellt goda villkor att erbjuda företag som vill investera i prospektering och gruvverksamhet. Det räcker inte. Det finns en ökande konkurrens mellan länder med liknande förutsättningar som Sverige. Vi behöver delta i konkurrensen men också använda våra kunskaper som bas för utveckling av resurseffektivitet.Därför lägger regeringen senare i höst fram en mineralstrategi för Sverige

Som ett led i arbetet hålls ett antal dialogmöten. Det första dialogmötet hölls i samband med Bergforskdagarna i maj, det andra i Kiruna den 10-11 september och det tredje i Falun den 1 oktober

Det avslutande dialogmötet hålls på GeoArena.

Programmet för dialogmöte 4 på GeoArena hittar du här.

The new Africa and the global demand of raw materials

 

16.15-17.00

Africa is so much more than starvation, war and catastrophies. Today seven of the world's ten fastest growing economies are in Africa south of Sahara and most of them are based on minerals resources. Where does Sweden and Europe stand in this matter?

Chair: Johan Marcus, Swedish Trade Council 

 • Raw materials demand today - tomorrow: perspectives for the Africa/ACP-EU collaboration.
  Patrice Christmann (BRGM)
 • The new Africa and the global demands of raw materials.
  Daniel R. Smith (Namibias ambassador to Stockholm)
 •  Sidas program for collaboration with the private sector
  Anne-Charlotte Malm (Sida).

Samhällsplanering

Planering och infrastruktur

 

12.30-14.00

Ett modernt samhälle behöver material till att bygga nya vägar, bostäder och andra anläggningar med. Naturgrus är en bristvara och allt berg är inte lämpligt att krossa till makadam. Täktverksamhet kommer ofta i konflikt med boende och skyddsvärda naturområden. Myndigheter, kommuner och branschen har alla ett ansvar men olika roller för att på bästa sätt se till att samhället får tillgång till material på ett så skonsamt och hållbart sätt som möjligt. Vi diskuterar hur!

Sessions- och debattledare : Anna Åberg, SGU 

 • Planering kring stora infrastruktursatsningar
  Kjell Windelhed (ÅF Infrastructure AB)
 • Planering för en hållbar materialförsörjning
  1. Länsstyrelsens roll
   Pia Persson Holmberg (Uppsala län)
  2. Kommunens roll
   Maria Lundholm (Östhammars Kommun)
  3. Branschens roll
   Sven Wallman (NCC)
  4. Naturvårdsverkets roll
   Annika Månsson (Naturvårdsverket)
  5. SGUs roll
   Karin Grånäs (SGU)
 • Paneldebatt

Koldioxidlagring - var står vi idag?

 

14.30-15.15

För att stoppa den globala uppvärmningen krävs kraftiga utsläppsminskningar av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. En lösning är att avskilja och lagra koldioxiden i berggrunden. Stora förhoppningar sätts just nu till CCS-tekniken som bedöms kunna svara med mer än 25 procent av EUs mål på utsläppsminskning. I seminariet ges en övergripande presentation av pågående nationell och internationell kunskapsuppbyggnad samt vilka alternativ som finns för svensk basindustri.

Sessionsledare: Mikael Erlström, SGU 

 • Lagringsmöjligheter i Sverige. Kort presentation av SGUs rapport.
  Mikael Erlström (SGU)
 • Koldioxidlagring, industrins eller samhällets ansvar
  Per Arne Nilsson (Panaware AB)
 • Erfarenheter från internationella test- och lagringsprojekt
  Auli Niemi (Uppsala Universitet)

Grundvatten

Grundvatten i landsbygd

 

12.30-14.00

Under denna session diskuterar vi aktuella frågeställningar som rör grundvatten i landsbygdsmiljöer och vikten av bra vattenplanering. Enskild vattenförsörjning, varför har en stor andel brunnar kvalitetsproblem. Trenden med fritidshusområden som får en ökad andel permanentboende medför en större belastning på grundvattnet, vilka områden kan klara detta och var är man hänvisad till en kommunal VA-lösning. Jordbruket anges ofta ge upphov till grundvattenpåverkan, på vilket sätt kan geologi och odlingssätt påverka läckaget av växtnäringsämnen?

Sessionsledare: Jakob Levén, SGU 

 • Grundvatten i ett regionalt perspektiv
  Sven Andersson (Länsstyrelsen i Kalmar)
 • Enskild vattenförsörjning
  Bo Thunholm (SGU)
 • Vattenbrist i Sverige? Om kustnära vatten nu och i framtiden
  Bo Olofsson (KTH)
 • Odlingssystem för minskad påverkan på vattenkvalitén
  Helena Aronsson (SLU) 

Grundvatten i berg

 

14.30-15.15

Under denna session diskuterar vi aktuella frågeställningar som rör grundvatten i berg.  Hur resonerar vi runt skyddsområden för vattentäkter i berg och hur hanterar stora infrastrukturprojekt grundvattenfrågorna.

Sessionsledare: Sven Follin, SF GeoLogic  

 • Vattentäkter i berg - hur tar vi fram skyddsområden
  Josef Källgården (Midvatten)
 • På kryss under jord - lärdomar från Citybanan
  Hanna Lokrantz (Bergab) 

Visualisering av geodata

 

15.45-17.00

Tyréns, huvudpartner för GeoArena, står värd för sessionen.

Vid geologiska undersökningar insamlas ofta stora mängder data i olika dataset och dataformat. Om datan är knuten till geografiska koordinater, kan flera olika dataset kombineras och även läggas ihop med annan geografisk information. Detta ger nya möjligheter till grafisk visualisering i både 2D och 3D, kvalitetssäkrar data och ger väsentligt förbättrade möjligheter till tolkning av data. Det möjliggör också en mer precis anpassning av aktuell anläggning eller verksamhet till de geologiska och geotekniska förhållandena än vad som annars är möjligt.

Sessionsledare: Pia Söderlund, FD Geologi, Tyréns AB

 • Varför visualisera geodata?
  Leif Bjelm, Lunds Tekniska Högskola
 • System för geovetenskaplig dokumentation och modellering under uppförandet av slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle 
  Assen Simeonov, Svensk Kärnbränslehantering AB,
 • From old mine map to exploration target using 3D
  Hein Raat, Boliden
 • 3D-visualisering av geologiska modeller
  Olof Friberg, Tyréns AB

DEMO klockan 13 – 15.30 i sal K2, plan 3

Tyréns demonstrerar visualisering av geodata


 

Öppet spår

Geologins idéhistoria

 

12.30-14.00

Endast med en insikt i forna tiders världsbild kan vi till fullo förstå våra egna geologiska paradigm och begrepp. Därmed står vi bättre rustade att klokt forma framtiden. Våra föredragshållare för oss från syndaflod till dagsaktuell havsytestigning samt från en statisk till en rörlig jordskorpa – det är i år 100 år sedan Alfred Wegener presenterade sin teori om kontinentaldrift.

Sessionsledare: Anna Kim Andersson, redaktör, Geologiskt forum

 • Från syndafloden till istiden
  Idéhistorikern Tore Frängsmyr (professor emeritus, idéhistoria , Uppsala universitet)
 • The Rejection of Alfred Wegener's Continental Drift (på engelska)
  Allan Krill (professor i geologi, Norges Tekniske-Naturvitenskaplige Universitet)
 • Det upphöjda landet - Om landhöjningsfrågan och etableringen av högsta kustlinjen 1860–1930
  Christer Nordlund (professor i idéhistoria, Umeå universitet)

Geoturism får människor och ekonomier att växa

 

14.30-15.15

Att använda geologins attraktionskraft i besöksnäringen intresserar allt fler. Geologiska besöksmål lockar, eggar och triggar fantasin hos besökaren och man kan känna vingslagen från jordens utveckling. Geologi förknippas också med andra upplevelsevärden som kultur och industrihistoria, botanik eller friluftsliv. Därför har geologiska besöksmål en stor potential att nå en bred publik.

Sessionsledare: Tiina Mykkänen, Destination Uppsala

 • Geopark Öland - från idé till verklighet
  Jan Mikaelsson (Ölands näringslivskontor)
 • Geotourism in Gea norvegica Geopark, Norway
  Kristin Rangnes (Gea norvegica Geopark)
 • Högt möter lågt – synliggörande av geologin i ett världsarv på uppgång
  Thomas Birkö (Bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik)

 

 

 

 


COPYRIGHT © MCI | Websy