Geologi i medierna

Sessioner - onsdag

17 oktober

Programöversikt (pdf)

Abstracts (pdf)

Tisdagens program

Mineralresurser

Framtidens miljövänliga gruva 

 

09.00-10.30

Gruvbrytning innebär samverkan med samhället på alla nivåer. Från grundläggande geologi via miljöaspekter till logistik, utbildning och socialt ansvar.

Sessionsledare: Kaj Lax, SGU 

 • Det hållbara samhället och potentialen för mineralutvinning i Fennoskandiska skölden Tomas From (Svemin)
 • Hållbarhet som affärsidé
  Lars-Eric Aaro (LKAB)
 • Metallutvinning från ax till limpa: prospektering, brytning, anrikning och metallframställning
  Pierre Heeroma (Boliden)
 • Going deep - Seismic reflection surveys in exploration
  Ilmo Kukkonen (GTK, Finland)
 • Gruvindustrin och miljön
  Björn Öhlander (Luleå tekniska universitet)

Metal shortage and short metals 

 

11.00-12.30

What metals are needed today and in the future? Will we ever run out of them? Which are the future critical metals from the economic perspective and from that of technological development? What effect will increased prices as a function of an increasing demand have on the supply?
Chair: Erik Jonsson, SGU

 • Critical Metals - present and future availability
  Jack Lifton (Technology Metals Research)
 • For how long will our metals last? Peak metal – does it exist?
  Patrik Söderholm (Luleå Tekniska Universitet)
 • Global supply and demand of phosphorus
  Mugdim Islamovic (SGU)
 • Norra kärr – a promising Swedish Zr-REE-prospect
  Marc Saxon (Tasmet)
 • Metal shortage and short metals - a Boliden perspective
  Hans Årebäck (Boliden)

Samhällsplanering

Georisker i samhället 

 

09.00-10.30

Geologin spelar roll. Skred och spridning av föroreningar är händelser som beror av de geologiska förutsättningarna. Med förändrat klimat kan man förvänta sig större effekter av naturolyckor i samhället. På Island har man mer dramatiska geologiska förutsättningar att ta hänsyn till. Hur hanterar samhället georisker?

Sessionsledare: Charlotte Cederbom, Statens Geotekniska Institut

 • Nationell plattform för arbete med naturolyckor.
  Mette Lindahl Olsson (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Near-shore and submarine landslides: processes, triggers and consequences
  Jean-Sebastian L’Heureux (Norges Geologiske Undersøkelse)
 • Vilka georisker måste man ta hänsyn till när man bygger vägar på Island?
  Hreinn Haraldsson (Vegagerdin Island)

Geoenergi - problem och möjligheter

 

11.00-12.30

Intresset och utnyttjande av våra berg, jord och grundvattenresurser för upptag och lagring av värme och kyla (geoenergi) har aldrig varit större i Sverige. Den stora ökningen visar att marknaden har tagit Geoenergin till sitt hjärta men vilka möjligheter och problem medför detta?  Under sessionen om geoenergi kommer vi bl.a försöka belysa frågor som konkurrens mellan geoenergi och fjärrvärme, utgör energibrunnar en miljörisk och vilka krav kommer ställas på geoenergin i framtiden.

Sessionsledare: Göran Risberg, SGU

 • Geoenergi från ett kommunalt planeringsperspektiv
  Bo Rutberg (Sveriges Kommuner och Landsting)
 • Geoenergi kontra fjärrvärme, konkurrenter i onödan?
  Göran Hellström (Luleå tekniska högskola)
 • Rakhet på borrhål. Är arbetet väl utfört om borrhålet slutar utanför tomtgränsen?
  Johan Bart (Geotec)

Grundvatten

Grundvatten i tätort

 

09.00-10.30

Under denna session diskuterar vi aktuella frågeställningar som rör grundvatten i tätortsmiljö. Hur skyddas grundvattnet i tätort och varför ska det skyddas?  Vilken roll har miljödomstolarna och vilka utmaningar ser de för vattenplanering i tätortsmiljöer. Många tätorter försörjs med ytvatten, vilken roll får då grundvattnet? Infrastruktur under mark riskerar alltid att påverka och påverkas av grundvatten, hur arbetar stora aktörer med detta?

Sessionsledare: Göran Risberg, SGU  

 • Vattenplanering i tätort PBL
  Kerstin Hugne (Boverket)
 • Prövning av vattenverksamhet – grundvattenfrågor
  Bengt Jonsson, (Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt)
 • Grundvatten för Göteborg?
  Olof Bergstedt (Göteborg Vatten/Chalmers tekniska högskola)
 • Undermarksbyggande i urban miljö
  Björn Sundkvist (Trafikverket)

Förorenat grundvatten

 

11.00-12.30

Under denna session diskuterar vi situationen i Sverige där grundvatten lokalt förorenats av antropogena punktkällor. Vi gör en genomlysning av vad vi vet idag och vad som behöver göras för att förbättra kunskapsläget. Hur hanteras grundvatten i de riskbedömningar som genomförs för förorenade områden och vi tar upp exempel från ett vanligt problemområde, kemtvätten... Avslutningsvis ger vi en bild av vilken påverkan enskilda avlopp kan ha på grundvattnet.

Sessionsledare: Yvonne Ohlsson, Statens Geotekniska Institut 

 • Förorenat grundvatten – hur kan vi förbättra kunskapsläget
  Lena Maxe (SGU)
 • Förorenade områden - hur bedöms riskerna för grundvattnet?
  Mark Elert (Kemakta Konsult)
 • Värnamotvätten – ett förorenat område och de åtgärder man planerat
  Lars Blomgren (Hifab)
 • Enskilda avlopps påverkan på grundvattnet
  Maria Hübinette (Havs- och Vattenmyndigheten)

Skyddat grundvatten - nu och i framtiden

 

15.00-17.00

Avanti, huvudpartner för GeoArena, står värd för sessionen.

Kvalitetsstyrning i borrföretag är A och O för skyddet av vårt grundvatten idag. Där ingår utbildning och certifiering av brunnsborrare och borrföretag som en given och mycket viktig pusselbit. Med kunskap och kvalitet blir vi också väl förberedda på framtidens klimatutmaningar.

 • Certifieringssystemet för brunnsborrare och borrföretag - så fungerar det
  Ulf Petersson, Johan Åkesson (SP SITAC)
 • Certifieringsutbildningen - vad lär vi oss?
  Lars Tobin alt Lennart Hagnestål (Approvus AB)
 • Hur påverkar framtidens klimatsituation oss i Sverige? Hur kan vi påverka förändringar?
  Madeleine Westin (TV4)

 


 

Öppet spår

Sinnenas geologi

 

09.00-10.30

Geologi skapar en mängd mjuka värden. Tänk bara på alla vackra skulpturer, fasader, keramik etc. som skapas i olika geologiska material. Geologi kan också upplevas - genom smaker och dofter. Vatten och vin är exempel på drycker som tydligt förmedlar från vilken geologisk miljö de har sitt ursprung. Känslan av att sila mjuk strandsand mellan fingrarna eller höra det karakteristiska gnisslet under fötterna är härliga sommarminnen för många. Geologi berör våra sinnen!

Sessionsledare: Anna Kim-Andersson, redaktör, Geologiskt forum

 • Vinets geologi
  Jimmy Stigh (professor emeritus, Göteborgs universitet)
 • Att bli berörd av en grusås
  Kurt Skoog (naturfilmare)
 • Berget i konstens tjänst
  Pål Svensson (stenskulptör)

Vulkanism, jordbävningar och tsunamis

 

11.00-12.30

På senare år har vi allt mer blivit varse stora naturkatastrofer som vulkaner och jordbävningar, ibland med tsunamis som följd. Men blir de verkligen vanligare? När katastrofen är ett faktum påverkar det människor och natur. Vilka är utmaningarna vid internationella hjälpinsatser i katastrofens spår? Hur påverkas miljön vid en katastrof? Tsunamis är ständigt återkommande fenomen. Men kan man kan spåra resterna av dem i geologiska lämningar?

Sessionsledare:  Vivi Vajda, Lunds universitet

 • Vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis
  Reynir Bödvarsson (Uppsala universitet)
 • Utmaningar med internationella hjälpinsatser efter jordbävningar och tsunamis
  Johan von Schreeb (Karolinska institutet)
 • Hur påverkas miljön vid en naturkatastrof?
  Birgitta Liljedahl (FOI)
 • Spåren av tsunamis i det geologiska arkivet
  Vivi Vajda (Lunds universitet)

Medicinsk geologi

 

15.00-17.00

Det är inte alltid människan som är orsaken när det gäller miljökatastrofer. Geologin, berggrunden, jordarterna och grundvattnet i vår naturliga miljö, påverkar vår miljö och vår hälsa i högre utsträckning än de flesta av oss vet. Vissa element är livsnödvändiga för oss. Alltför låga halter ger bristsjukdomar. Men alltför höga halter kan också vara skadliga för vår hälsa. Medicinsk geologi är en relativt ny gren av geovetenskapen som studerar hur naturliga geologiska faktorer påverkar människors och djurs hälsa. Den medicinska geologin har exploderat internationellt sedan den föddes i Uppsala i slutet av 1990-talet.

Sessions- och diskussionsledare: Lotta Skoglund, vetenskapsjournalist

 • Medicinsk geologi - vår hälsa och naturliga miljö
  Olle Selinus (Linnéuniversitetet)
 • Metaller i jord i barns miljöer - en undersökning av Uppsalas lekplatser
  Karin Ljung Björklund (International Medical Geology Association, IMGA)
 • Geologiska databaser och sjukdomsregister i studier av ohälsa
  Martin Tondel (överläkare miljömedicin Sahlgrenska)
 • Medicinsk geologi ur en läkares perspektiv
  Martin Fahlen (läkare, AMFO-klinikdata)
 • Erfarenheter av att hålla utbildning i medicinsk geologi vid Uppsala och Lunds universitet
  Ulf Lindh (Uppsala universitet) och Leif Johansson (Lunds universitet)
 • Paneldiskussion om medicinsk geologi och framtiden

 Workshop

Hur tar vi bättre vara på våra geologiska värden?

 

15.00-17.00

Geologins attraktionskraft intresserar allt fler i besöksnäringen. Att känna vingslagen från jordens utveckling lockar, eggar och triggar fantasin hos en besökare. Geologi är också nära förknippad med kultur- och industrihistoria, botanik och friluftsliv. Våra geotoper kan vara viktiga för forskning och utbildning och att bevara dem kan dessutom ha ett egenvärde. Hur arbetar man med dessa frågor internationellt? Här får vi ett europeisk perspektiv på geologisk naturvård. Och Norge har sedan ett par år ny lagstiftning på området. Hur är situationen i Sverige och hur kan vi arbeta med detta idag? Vi samtalar om hur geologiska värden beaktas i fysisk planering.

Sessionsledare: Anna Hedenström, SGU

 • Mot nya strategier for å ta vare på vår geologisk naturarv
  Lars Erikstad, NINA (Norsk institutt for naturforskning)
 • Att implementera den europeiska landskapskonventionen i Sverige
  Leif Gren (RAÄ, Riksantikvarieämbetet)

Övriga sessioner

Under GeoArena kommer det också att vara en täkthandläggarträff och våra huvudpartners är i full färd med att arrangera sina sessioner.


COPYRIGHT © MCI | Websy